Měřiče vody – vodoměry – jsou nedílnou součástí každé objektové vodoinstalace a vodovodní sítě. Měření průtoku vody pomocí certifikovaného vodoměru je nejen nezbytnou podmínkou pro připojení objektu k veřejné vodovodní síti, ale pro uživatele vodovodu je spolehlivou metodou, jak uhlídat náklady na spotřebovanou vodu a případně odhalit neplánovaný únik či spotřebu vody v rámci objektu.

 Vodoměry – rozdělení

Vodoměry dělíme podle účelu použití a dále podle principu měření průtoku vody do několika skupin

Bytové vodoměryBytové vodoměry

Bytové vodoměry jsou primárně určené k měření průtoku a odběrného objemu pitné či užitkové vody v bytech a domácnostech.

Hlavní vlastností je jejich přesnost měření a vysoký stupeň ochrany před nežádoucím ovlivněním naměřených hodnot – jedná se o nejrozšířenější skupinu vodoměrů.

Domovní vodoměryDomovní vodoměry

Domovní vodoměry plní funkci měřidla průtoku a odebraného objemu vody na vstupu do objektů.

Používají se jako patní měřidla odběru vody v místech napojení bytových domů, panelových a činžovních domů, rekreačních objektů a zahrádkářských kolonií na veřejnou vodovodní síť.

Průmyslové vodoměryPrůmyslové vodoměry

Průmyslové vodoměry slouží jako patní měřidla na vstupech přívodů vody do průmyslových a jiných komerčně využívaných objektů.

Jsou určeny pro přesný odečet spotřeby vody a následnou fakturaci. Jejich konstrukce dovoluje výměnu měřicí technologické části vodoměru bez demontáže armatury a bez nutnosti delší odstávky měřeného objektu od přívodu vody.

Hydrantové vodoměryHydrantové vodoměry

Hydrantové vodoměry jsou určené pro dočasné měření odběru vody z hydrantových požárních stojanů.

Používají se pro mobilní účely při nutnosti krátkodobého využití hydrantu například pro hašení požáru, napouštění vodních nádrží, umývání fasád domů tlakovou vodou apod.

Indukční průtokoměryIndukční průtokoměry

Indukční průtokoměry slouží k nejpřesnějšímu měření průtoků vody bez mechanického zásahu do proudu – neobsahují žádné mechanické části snižující průtok a tlak v potrubí.

Umožňují demontáž měřidla bez nutnosti rozebrání armatury a tedy s pouze krátkodobým omezením přívodu vody do objektu. Je možné z nich získávat elektronické údaje o průtocích a odběru vody a jsou tedy vhodné do systémů automatické regulace a vyhodnocování průtoků vody.

Provádíme prodej, dodávky, montáže a zapojování vodoměrů

Naši vodoinstalatéři provádějí komplexní instalatérské práce v oboru vodoinstalace a domovní kanalizace . Součástí každé vodoinstalace je také připojení objektu k vodním zdrojům a veřejným vodovodům.  Poslední prací každé prováděné vodoinstalace je dodání a zapojení vhodného vodoměru na vstupní bod objektového vodovodu.

Co zahrnuje služba dodání vodoměru

 1. Výběr vhodného typu vodoměru s ohledem na druh objektu, předpokládaný maximální a průměrný odběr vody, způsob a frekvenci odečítání naměřených údajů.
 2. Dodání vybraného vodoměru od certifikovaného dodavatele měřidel
 3. Montáž vodoměru do měřicího bodu vodovodní instalace
 4. Prověření funkce namontovaného vodoměru
 5. Zdokumentování počátečního stavu vodoměru
 6. Zajištění revize vodovodní instalace jako nutného předpokladu k zahájení jejího užívání

Služba Vodoměry – komplexní péče o vodoinstalace zákazníka

Naši vodoinstalatéři zajišťují komplexní péči o vodoinstalace našich zákazníků. Součástí této práce je nejen připojení vodoměrů, ale rovněž další úkony s vodoměry související se zajištěním správné funkce vodovodní instalace.

Prodej vodoměrů

Prodej vodoměrůUživatel vodoinstalace by nikdy neměl vybírat vodoměr  bez rady odborníka. Chybná volba typu vodoměru, případně zakoupení použitého vodoměru bez platného dokladu o kalibraci, může nejen negativně ovlivnit parametry vodovodní soustavy zákazníka (omezený průtok a tlak vody, náchylnost k poruchám atd.), ale může být i v rozporu se zákonem. Pro uživatele vodoinstalace pak z takového rozhodnutí vyplývají očekávané postihy, případně povinnost náhrady škody a penále dodavateli pitné vody.

Proto naši doporučujeme nechat výběr a dodání vhodného vodoměru na nás – naši instalatéři Vám dodají vodoměr, který odpovídá Vaší vodoinstalaci z hlediska typu objektu, očekávaného maximálního a průměrného průtoku vody a způsobu i četnosti odečítání naměřených hodnot. Prodej vodoměru je obvyklou součástí dodávky vodoinstalatérských prací.

Montáže vodoměrů

Montáže vodoměrů Instalace vodoměrů uživatelem, který není vyškoleným odborníkem na vodoinstalatérské práce, zásadně nedoporučujeme. Neodbornou montáží vzniká nejen riziko negativního ovlivnění průtoků a tlaku vody v objektu, ale uživateli hrozí také možný postih ze strany kontrolních orgánů či dodavatele pitné vody. Montáž vodoměru má vždy provádět zkušený vodoinstalatér.

Doporučujeme svěřit montáž vodoměru našim odborníkům, kteří mají s touto prací dlouholeté zkušenosti.

Výměny vodoměrů

 Vodoměry je potřeba čas od času vyměnit anebo nechat zkontrolovat a zkalibrovat ve státní zkušebně.

Výměny vodoměrůPovinnost výměny vodoměrů v pravidelných intervalech vyplývá ze zákona. Vodoměry pro teplou vodu se musejí měnit nejpozději po 4 letech, vodoměry pro studenou vodu po 6 letech, bez ohledu na tom, v jakém jsou ve skutečnosti stavu. Zákazník není povinen opatřit vodoinstalaci vždy novým vodoměrem – má možnost osadit na vodovod alternativně repasovaný vodoměr, prošel-li povinnou kontrolou a kalibrací. Rovněž je možné nechat vyměnit zastaralé mechanické vodoměry za moderní vodoměry s dálkoým odečtem.

Výměny vodoměrů nikdy nesmí provádět neodborník. Neoprávněný zásah do měřidel vody je vždy pokládán za porušení zákona a je na něj nahlíženo jako na pokus o neoprávněnou manipulaci s měřidlem. Proto vždy svěřte výměnu vodoměrů specializovaným vodoinstalatérům.

Revize vodoměrů

Zajišťujeme vstupní,  zákonné periodické i mimořádné revize vodoměrů a průtokoměrů. Bytové vodoměry na měření odběru teplé užitkové vody jsou řazeny podle zákona č. 505/1990 Sb., podobně jako bytové vodoměry na měření odběru studené vody mezi tzv. stanovená měřidla s povinným ověřováním správnosti jejich měření.

Doba platnosti ověření (t.j. lhůta provádění úředních ověřování) je pro vodoměry na teplou užitkovou vodu stanovena 4 roky a pro vodoměry na studenou vodu 6 roků. Tyto lhůty jsou uvedeny ve vyhlášce č. 263/2000 Sb. Před vydáním vyhlášky (14.7.2000) byly tyto lhůty zveřejňovány příslušnými Výměry Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Povinnost provádět předepsané ověřování správnosti stanovených měřidel vyplývá pro vlastníka (pronajímatele) ze zákona č. 505/1990 Sb. a vyhlášky č. 263/2000 Sb.


 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalace
 • Kanalizace
 • Sanitární technika
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840840600

Online poptávka

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku


Proč vodoměry právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – kanalizace v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Vodoinstalace a vodoměry realizujeme kdekoli v ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše vodoměry a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme montáže, výměny a revize vodoměrů jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodařů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodoinstalatéry Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme montáže vodoměrů, výměnu vodoměrů anebo revize vodoměrů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na vodoměry


print