Vodoměry jsou technickými měřidly podléhající povinnosti pravidelných kontrol, revizí, kalibrací a výměn v souladu se zněním několika zákonů. Proto je potřeba, aby každý provozovatel vodoinstalace dbal na včasné objednání prohlídky či revize vodoměrů. Nejlépe je zabezpečit pravidelné revize a kontroly měřidel smlouvou uzavřenou s vodoinstalatérstvím, které periodické revize a kontroly vodoměrů zajišťuje.

Pravidelné kontroly a revize vodoměrů jsou zákonnou povinností jejich provozovatelů

Revize vodoměrůBytové vodoměry na měření odběru teplé užitkové vody jsou řazeny podle zákona č. 505/1990 Sb., podobně jako bytové vodoměry na měření odběru studené vody mezi tzv. stanovená měřidla s povinným ověřováním správnosti jejich měření.

Lhůty ověřování vodoměrů a legislativa

Lhůty provádění úředních ověřování (revize vodoměrů) jsou pro vodoměry stanoveny takto :

 • vodoměry na teplou užitkovou vodu – 4 roky
 • vodoměry na studenou vodu – 6 roků

Tyto lhůty jsou uvedeny ve vyhlášce č. 263/2000 Sb. Povinnost provádět předepsané ověřování správnosti stanovených měřidel vyplývá pro vlastníka (pronajímatele) z řady zákonů a vyhlášek :

Kdo hradí náklady na revize vodoměrů a v jaké výši

Dbejte na lhůty pravidelných revizí vodoměrůNáklady na prvotní cejchování vodoměrů při jejich osazení jsou součástí celkových pořizovacích nákladů a hradí je tedy vlastník bytového domu – pronajímatel (není-li v nájemní smlouvě uvedeno jinak). Ten je v rámci odpisů z celkové pořizovací ceny vodoměrů postupně přeúčtovává po dobu jejich deklarované životnosti (4-6 roků) na jednotlivé spotřebitele (nájemníky).

Další přecejchování vodoměrů v průběhu jejich životnosti má charakter drobné opravy podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., (dále jen nařízení vlády) :

 • U vodoměrů na TUV hradí tento náklad v souladu s §5, odst. 2, písm. f) nařízení vlády nájemník.
 • U vodoměrů na studenou vodu, o kterých se citované nařízení vlády výslovně nezmiňuje, hradí tento náklad v souladu s §5, odst. 5 nařízení vlády nájemník jen do limitu 300 Kč. Jestliže je přecejchování vodoměrů na studenou vodu dražší, hradí je vlastník bytového objektu (pronajímatel).

Uvedené ustanovení platí, nestanoví-li nájemní smlouva v souladu s §687, odst. 2 Občanského zákoníku jinak.

 Jak často a kým zajistit provádění revize vodoměrů

Ověřování, cejchování, kalibraci a vodoměrů může provádět pouze státní zkušebna. Protože však je potřeba namontovaný vodoměr do státní zkušebny k ověření v zákoných lhůtách nějak dostat, je potřeba jej nejprve odborně odmontovat a místo něj nejméně na dobu provádění kalibrace osadit vodoměr jiný, přičemž odbornou demontáž a montáž vodoměrů provádějí kalifikovaní vodoinstalatéři.

Jak již bylo výše řečeno, zákon ukládá provozovatelům povinnost zajistit ověření měřidel jednou za 4 roky u teplé vody a jednou za 6 let u vody studené.

Revize vodoměrů přesně podle zákona nejsou příliš praktické

Z uvedeného vyplývá, že je dosti nepraktické, aby instalatér provedl jeden týden demontáž vodoměru určeného k ocejchování, namontoval místo něj provizorně vodoměr náhradní, odeslal původní vodoměr do státní zkušebny a po několika dnech opět již ověřený vodoměr s prodlouženou lhůtou používání montoval zpět. Tento postup je sice možný, ale málokdy se používá s ohledem na zbytečné výdaje na dvojí práci instalatéra a čas strávený odstávkou vodoinstalace při výměně vodoměrů. Navíc je potřeba v jiných lhůtách měnit vodoměry na teplou a v jiných na teplou vodu, a to u každého jednotlivého kusu vodoměru jinak podle data jeho předchozí kalibrace, což dále zvyšuje náklady vynakládané na práci odborníků.

Periodické revize vodoměrů vycházejí ekonomičtěji

Praktičtějším a běžně využívaným postupem je provádění periodických revizí vodoměrů jednou za 2 roky, kdy vodoinstalatérská firma v souladu s uzavřenou smlouvou o periodických revizích vodoinstalace navštíví v nasmlouvaných lhůtách provozovatele objektu a provede revizi vodoměrů. V rámci revize zaeviduje právní i fyzický stav vodoměrů a provede výměny vodoměrů, které brzy překročí lhůtu provozu danou zákonem, a zároveň vymění i vodoměry nevyhovující z jiných důvodů – například poškozené či s podezřením na nesprávnou funkčnost.

Nejefektivnější je provádět periodické revize a výměny elektroměrů 1x za 4 roky

Ještě lépe je provádět periodické revize vodoměrů jednou za 4 roky, kdy vodoinstalatéři najednou vymění jak vodoměry na teplou, tak i vodoměry pro studenou vodu, bez ohledu na skutečnost, že podle zákona mají možnost být ještě další 2 roky v provozu. Náklady na montáž vodoměrů obvykle převyšují hodnotu vlastních vodoměrů a náklady na vedení evidence jednotlivých vodoměrů, u nichž je nutné hlídat překrývající se lhůty následných revizí. Proto se provozovateli vyplatí uspořit náklady na časté návštěvy instalatérů, nechat vyměnit vždy kompletní sadu vodoměrů a mít následující 4 roky jistotu, že nezanedbal žádnou zákonnou povinnost.

Provádíme periodické i mimořádné revize vodoměrů

Bytové vodoměryNaši vodoinstalatéři provádějí odborné revize všech druhů vodoměrů.

Revize vodoměrů provádíme na

 • Bytové vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do bytových jednotek
 • Domovní vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do domů a samostatných obytných objektů
 • Průmyslové vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do komerčních objektů
 • Hydrantové vodoměry – mobilní měřidla vody dočasně umísťované na požární hydrantové stojany
 • Mechanické průtokoměry – měřidla průtoku a spotřeby vody fungující na mechanickém principu (vrtulka)
 • Indukční průtokoměry – měřidla průtoku a spotřeby vody snímající průtok elektromagneticky bez mechanických dílů v proudnici

 Podrobnější informace o jednotlivých druzích vodoměrů a způsobu jejich použití najdete na stránce vodoměry.

Co zahrnuje služba revize vodoměru

 1. Zjištění doby zákonné životnosti kontrolovaného vodoměru podle doby poslední kalibrace nebo podle data uvedení nového vodoměru do provozu
 2. Zjištění skutečného stavu vodoměru – neporušenost vodoměru, vizuální kontrola funkce při průtoku vody, těsnost, vhodnost typu vodoměru s ohledem na typ objektu atd.
 3. Stanovení nutnosti výměny vodoměru – zda je nutné vodoměr již nyní vyměnit, anebo bude ponechán stávající do další lhůty kontroly
 4. Výběr vhodného typu nového vodoměru s ohledem na druh objektu, předpokládaný maximální a průměrný odběr vody, způsob a frekvenci odečítání naměřených údajů.
 5. Dodání vybraného vodoměru od certifikovaného dodavatele měřidel spoteby vody
 6. Montáž vodoměru do měřicího bodu vodovodní instalace daného objektu
 7. Prověření funkce namontovaného vodoměru, tlakové zkoušky
 8. Zdokumentování počátečního stavu vodoměru
 9. Zajištění revize vodovodní instalace jako nutného předpokladu k zahájení jejího užívání

Služba Vodoměry – komplexní péče o vodoinstalace zákazníka

Naši instalatéři zajišťují komplexní péči o vodoinstalace našich zákazníků.

Součástí této práce jsou nejen revize vodoměrů, ale rovněž další úkony s vodoměry vedoucí k zajištění bezproblémového provozu vodovodní instalace zákazníků.

Revizí vodoměrů naše péče o zákazníka nekončíRevizí vodoměru péče o zákazníka nekončí

Součástí naší služby Vodoměry jsou kromě revize vodoměrů zákazníkovi také

 1. Prodej vodoměrů všech typů včetně dodání vodoměrů k zákazníkovi k montáži či výměně.
 2. Montáže vodoměrů – namontování správných typů vodoměrů na vstupní body objektových nebo domovních rozvodů vody, prověření funkce, tlakové zkoušky vodoměrů a vodoinstalace.
 3. Revize vodoměrů – zajištění platné provozní dokumentace na vodoměry a vodoměrů s platnou ověřovací lhůtou jako důležitý předpoklad legálního provozu vodovodní instalace.
 4. Výměny vodoměrů – vodoměry je potřeba v zákonných lhůtách (studená voda 6 let a teplá voda 4 roky) vyměňovat. Odmontované vodoměry se v souladu se zákonem zasílají do státní zkušebny k ověření a kalibraci – následně je pak možné je používat jako repasované vodoměry.


 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE URGENTNÍ BĚŽNÉ

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Havarijní výjezd
 • Jiné instalatérské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku


Proč revize vodoměrů právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – kanalizace v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Revize vodoměrů zajišťujeme kdekoli v ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše vodoměry a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme dodávky, montáže, výměny a revize vodoměrů jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodoinstalatérů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodaři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme dodávky vodoměrů, montáže vodoměrů, výměnu vodoměrů anebo revize vodoměrů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku revize vodoměrů


print