Doba platnosti měřidel není neomezená. Každé měřidlo, kterým se provádí měření následně účtované veličiny, musí ze zákona procházet pravidelným přezkoušením a kalibrací ve státní zkušebně. Vodoměry jakožto měřidla určená k měření průtoku a spotřeby vody pro účely fakturace zákazníkům nejsou výimkou. 

Pravidelné výměny vodoměrů – zákonná povinnost provozovatele vodovodu

Vodoměr Vodoměr je měřidlo podléhající povinnosti provozovatele vodovodu zajistit jeho přezkoušení a kalibraci v zákonem určených lhůtách. Firma certifikovaná jako státní zkušebna měřidel provede porovnání vodoměrem deklarovaných hodnot s etalonem a vystaví protokol k testovanému vodoměru stanovující, zda vodoměr měří průtoky vody s povolenou odchylkou měření, a do kdy se tento kus vodoměru může používat.

Povinnost pravidelné výměny vodoměrů, kterou je povinen jeho provozovatel zabezpečit, vyplývá z několika zákonných předpisů :

Jak často a kdy je nutné provádět výměny vodoměrů

Aktuálně platí povinnost pravidělné výměny vodoměrů po uplynutí této doby od posledního ověření vodoměrů :

 • Vodoměry pro studenou vodu – 6 let
 • Vodoměry pro teplou vodu – 4 roky

Výměna vodoměrů je nutná v zákonem daných lhůtáchPřed uplynutím těchto lhůt je nutné stávající vodoměry buďto vyměnit za nové či repasované s platnou revizí, anebo ve státní zkušebně nechat prověřit jejich funkci a odchylky měření. Vodoměry po uplynutí lhůty provozu veli často neodpovídají předepsaným parametrům. Proto je zpravidla praktičtější splnit zákonnou povinnost jejich prostou výměnou za nové vodoměry, než čekat několik týdnů na prověření stávajících vodoměrů a po tuto dobu nemít vodoinstalace v provozu.

Často používanou alternativou k výměně starých vodoměrů za nové je výměna vodoměrů za repasované vodoměry – tedy použité vodoměry, které úspěšně prošly kontrolou ve státní zkušebně a bylo jim uděleno povolení pro další provoz.

V případě vzniku poruchy na vodoměru se řeší závada výměnou vodoměru i před vypršením zákonné lhůty, případně může být stávající vodoměr vyměněn na žádost zákazníka (zejména tehdy, když má podezření na jeho špatnou funkci nebo nepřesnost měření).

Kdo může provádět výměny vodoměrů

Výměny vodoměrů smějí provádět pouze kvalifikovaní vodoinstalatéři. Jakýkoli neodborný zásah do měřidel spotřeby vody je považován za kriminální jednání, za jehož důsledky je zodpovědný provozovatel vodoinstalace a vodoměrů.

Výměny vodoměru neodborníkem bez předchozí konzultace problematiky s kvalifikovanou osobou často vedou ke zjištění, že vybraný vodoměr nelze do vodoinstalace zapojit, v horším případě uživatel montáž vodoměru úspěšně zvládne a nevyhovující vodoměr pak používá v rozporu s platnou legislativou. To může v konečném důsledku vést až k trestnímu stíhání a náhradě škody způsobené dodavateli pitné vody včetně soudních výdajů a sankcí.

Výměnu správného typu vodoměru zajistí kvalifikovaní vodoinstalatéři

Prodej vodoměrůProto je doporučeno vždy přenechat výměnu vodoměrů vždy specializované firmě, zajišťující nejlépe komplexní dodávku a následný servis vodoinstalace. Kvalifikovaný instalatér, seznámený s parametry konkrétní instalace vody, je schopen vypočítat parametry konkrétního objektového vodovodu a stanovit tak výchozí požadavky pro výměnu starého vodoměru za odpovídající typ v současnosti vyráběného typu vodoměru. Jen tak lze zaručit, že do vodovodního systému zákazníka bude správně osazen vodoměr odpovídajícího typu a určení s ohledem na typ objektu, předpokládané maximální a průměrné průtoky, frekvenci a způsob odečtu naměřených hodnot.

Provádíme periodické i mimořádné odborné výměny vodoměrů

Naši vodoinstalatéři provádějí odborné výměny všech druhů vodoměrů.

 • Bytové vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do bytových jednotek
 • Domovní vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do domů a samostatných obytných objektů
 • Průmyslové vodoměry – měřidla spotřeby vody na vstupech vodovodů do komerčních objektů
 • Hydrantové vodoměry – mobilní měřidla vody dočasně umísťované na požární hydrantové stojany
 • Mechanické průtokoměry – měřidla průtoku a spotřeby vody fungující na mechanickém principu (vrtulka)
 • Indukční průtokoměry – měřidla průtoku a spotřeby vody snímající průtok elektromagneticky bez mechanických dílů v proudnici

 Jednotlivým druhům vodoměrů se podrobně věnujeme na stránce vodoměry.

Co zahrnuje služba výměna vodoměru

 1. Zjištění doby zákonné životnosti kontrolovaného vodoměru podle doby poslední kalibrace nebo podle data uvedení nového vodoměru do provozu
 2. Zjištění skutečného stavu vodoměru – neporušenost vodoměru, vizuální kontrola funkce při průtoku vody, těsnost, vhodnost typu vodoměru s ohledem na typ objektu atd.
 3. Stanovení nutnosti výměny vodoměru – zda je nutné vodoměr již nyní vyměnit, anebo bude ponechán stávající do další lhůty kontroly
 4. Výběr vhodného typu nového vodoměru s ohledem na druh objektu, předpokládaný maximální a průměrný odběr vody, způsob a frekvenci odečítání naměřených údajů.
 5. Dodání vybraného vodoměru od certifikovaného dodavatele měřidel spotřeby vody
 6. Montáž vodoměru do měřicího bodu vodovodní instalace daného objektu
 7. Prověření funkce namontovaného vodoměru, tlakové zkoušky
 8. Zdokumentování počátečního stavu vodoměru
 9. Zajištění revize vodovodní instalace jako nutného předpokladu k zahájení jejího užívání

Služba Vodoměry – komplexní péče o vodoinstalace zákazníka

Naši instalatéři zajišťují komplexní péči o vodoinstalace našich zákazníků.

Součástí této práce je nejen výměna vodoměrů, ale rovněž další úkony s vodoměry vedoucí k zajištění bezproblémového provozu vodovodní instalace zákazníků.

Výměnou vodoměrů naše péče o zákazníka nekončíVýměnou vodoměru péče o zákazníka nekončí

Součástí naší služby Vodoměry je kromě výměny vodoměrů zákazníkovi také

 1. Prodej vodoměrů všech typů včetně dodání vodoměrů k zákazníkovi k montáži či výměně.
 2. Montáž vodoměrů – namontování správných typů vodoměrů na vstupní body objektových nebo domovních rozvodů vody, prověření funkce, tlakové zkoušky vodoměrů a vodoinstalace.
 3. Revize vodoměrů – zajištění revizní zprávy na vodoinstalaci a dodané vodoměry jako důležitý předpoklad úspěšné kolaudace vodovodní instalace.
 4. Výměny vodoměrů – vodoměry je potřeba v zákonných lhůtách (studená voda 6 let a teplá voda 4 roky) vyměňovat. Odmontované vodoměry se v souladu se zákonem zasílají do státní zkušebny k ověření a kalibraci – následně je pak možné je používat jako repasované vodoměry.


 Kontaktujte nás …

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE URGENTNÍ BĚŽNÉ

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalatérské práce
 • Havarijní výjezd
 • Jiné instalatérské práce

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku

Objednejte u nás výměny vodoměrů


Proč výměny vodoměrů právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – kanalizace v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

Vodoinstalace a vodoměry realizujeme kdekoli v ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše vodoměry a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme dodávky, montáže, výměny a revize vodoměrů jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodoinstalatérů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry …

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodaři Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme dodávky vodoměrů, montáže vodoměrů, výměnu vodoměrů anebo revize vodoměrů bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy.


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na výměny vodoměrů


print