Teplá užitková voda je samozřejmostí každé moderní domácnosti i mnoha komerčních objektů či institucí. Není-li objekt napojen na vnější zdroj teplé užitkové vody, používají se k ohřevu vody ohřívače vody různých konstrukcí.

Ohřívače vody – zařízení k ohřevu teplé užitkové vody (TUV)

Ohřev teplé užitkové vody ohřívačem vody integrovaným do plynového kotleOhřev teplé užitkové vody (TUV) pro domácnosti a obývané obkjekty je možné řešit několika způsoby. Často není snadné si mezi nimi zvolit ten nejvýhodnější.

Požadavky na komfort jsou protichůdné ke snaze uspořit náklady na ohřev teplé užitkové vody TUV, některé technologie nelze navíc v konkrétních objektech vůbec použít – buďto nejsou k dispozici (dálkový ohřev teplé vody, v domě není volný komín nebo dostatečně dimenzovaný přívod zemního plynu či elektřiny) anebo tomu brání například domovní řád či nájemní smlouva (například obyvatelé panelových domů se nemohou svévolně rozhodnout pro nevyužívání dálkového ohřevu teplé užitkové vody a pořídit si plynový kotel).

 


 

Zásobníkový ohřev teplé užitkové vody

Lokální ohřev teplé vody v kotli či zásobníkovém ohřívači (bojleru) a uchovávání ohřáté vody v zásobníku – odsud se čerpá teplá voda buďto v okamžiku potřeby anebo se distribuje po objektu cirkulačním oběhem teplé užitkové vody, aby byla teplá voda ihned k dispozici a nedocházelo k nežádoucímu odpouštění studené vody nahromaděné v potrubí mezi zásobníkem a výtokovým kohoutem.

Zásobníkové ohřívače teplé užitkové vody

– zařízení určené k ohřevu teplé vody v zásobnících. Podrobněji v sekci bojlery … 

Zásobníkové ohřívače teplé vody můžeme rozdělit do dvou skupin

 • Nepřímotopné zásobníkové ohřívače teplé vody – nemají vlastní zdroj tepla a ohřev vody zajišťují přenosem tepla pomocí topných spirál umístěných uvnitř zásobníku. Jako zdroj tepla slouží například kotel ústředního topení, tepelné čerpadlo, solární systém apod..
 • Přímotopné zásobníkové ohřívače teplé vody – využívají vlastní zdroj tepla na ohřev, který je jejich součástí. Tepelný zdroj může být buď plynový nebo elektrický.  

 

Zásobníkové ohřívače vody

Pro přípravu teplé užitkové vody lze využít také akumulační nádrže, ve které je plovoucí zásobník pro teplou vodu, ohřev TUV probíhá pomocí přenosu tepla. Tento typ ohřevu se nazývá také tank in tank. Zásobníky teplé užitkové vody se vyrábějí v různých provedeních – ležaté, stojaté, závěsné.

Podle množství topných spirál rozlišujeme zásobníkové ohřívače vody

 • bivalentní (se dvěmi topnými spirálami)
 • trivalentní (se dvěmi topnými spirálami doplněnými elektrickou patronou)

 

Výhody :

 • Teplá voda je k dispozici téměř okamžitě – není nutné čekat nanahřátí topného tělesa
 • Stálá teplota teplé vody – po otevření ventilu má vytékaná voda až do vypotřebování zásobníku poměrně stálou teplotu, je tedy snadné ji regulovat
 • Stačí jeden zásobníkový ohřívač vody na celou domácnost – ve spojení s cirkulačním oběhem zajistí teplou vodu k okamžité potřebě pro neomezený počet výtokových míst

Nevýhody :

 • Omezené množství vody k okamžité spotřebě – množství teplé vody, která je okamžitě k dispozici, závisí na objemu zásobníku a na množství ohřáté vody v zásobníku před otevřením ventilu
 • Není vhodný při potřebě užívání teplé vody větším množstvím osob – první uživatelé teplou vodu spotřebují a další musejí vyčkat na ohřev dalšího množství vody v zásobníku
 • Zvýšená spotřeba energie – vody v zásobníku a cirkulačním okruhu postupně chladne a je potřeba ji cyklicky zahřívat – a to i v době, kdy nedochází dlouhodobě k její spotřebě

 


 

 Průtokový ohřev teplé užitkové vody

Průtokové ohřívače teplé užitkové vody

 Ohřev vody probíhá na vyžádání (po otevření ventilu) jen po dobu, kdy je otevřen ventil. Na jednu stranu je to výhodou, neboť není nutné ohřívat teplovo vodu do zásoby. Na stranu druhou systém snižuje komfort a zvyšuje spotřebu vody, neboť je nutné nechat odpustit určité množství vody, než teplá voda doputuje k ústí výtokové baterie.

Ohřev vody zajišťuje tzv. průtokový ohřívač teplé vody, což je zařízení buďto přímo integrované v kotli pro vytápění anebo samostatná funkční jednotka umístěná co nejblíže výtokovému místu. 

Průtokové ohřívače teplé užitkové vody

– zařízení určená k lokálnímu ohřevu teplé užitkové vody spotřebovávané v čase a místě jejího ohřevu, bez uchovávání okamžitě nespotřebované vody v zásobnících. Podrobněji v sekci průtokové ohřívače teplé vody

Průtokový ohřev teplé vody zajišťují průtokové ohřívače různých technologií :

 • Plynové průtokové ohřívače – samostatná zařízení určená výhradně k lokálnímu ohřevu teplé vody plynem
 • Elektrické průtokové ohřívače – samostatná zařízení určená výhradně k lokálnímu ohřevu teplé vody elektrickým topným tělesem
 • Plynové kotle ústředního nebo etážového vytápění vybavené průtokovým ohřevem vody
 • Elektrické kotle ústředního nebo etážového vytápění vybavené průtokovým ohřevem vody
 • Průtokové ohřívače tepla se zásobníkem – kombinace obou technologií – průtokový ohřívač obsahuje maloobjemovou akumulační nádrž, ve které je topná spirála – v ní dochází k průtokovému ohřevu.

Výhody : 

 • Úspora místa – průtokový ohřívač zabírá minimum prostoru anebo je součástí kotle pro vytápění
 • Úspora energie – průtokový ohřívač ohřívá vodu jen v okamžiku spotřeby, zbytek času nepracuje
 • Úspora pořizovacích nákladů – cena za pořízení průtokového ohřívače je zlomkem ceny zásobníkového ohřívače
 • Neomezené množství teplé vody – objem teplé vody, která je okamžitě k dispozici, není omezen velikostí zásobníku

Nevýhody :

 • Zvýšená spotřeba vody – po otevření ventilu je potřeba odpustit několik litrů studené vody nahromaděné v trubkách mezi ohřívačem a ventilem a vody proteklé topným tělesem v době, kdy se těleso nahřívá
 • Čekání na teplou vodu – trvá několik vteřin, než z ventilu začne vytékat voda požadované teploty
 • Obtížná regulace – teplota vody v průběhu času kolísá – je nutné průběžně regulovat mísení teplé a studené vody
 • Riziko opaření – po otočení ventilem vytéká nejprve studená voda, která se během několika vteřin náhle změní na horkou – je třeba být na nárůst teploty připravený

 


 

Vzdálené dodávky tepla a teplé užitkové vody

Jeden nebo obvykleji více objektů je zásobováno teplou vodou ze vzdálené kotelny, případně výměníku. Teplo pro ohřev vody se vyrábí buďto v kotelně osazené výkonnými kotli anebo ve vzdálené teplárně, odkud se distribuje ve formě přehřáté páry do výměníkových stanic a zde dochází k předávání tepla do cirkulačního oběhu teplé užitkové vody, v zimě také do systému vzdáleného vytápění objektů.

Výhody :

 • V objektu není potřeba žádné zařízení pro zajištění ohřevu a cirkuaci vody – veškerá technologie se nachází mimo vytápěná objekt – nulové pořizovací náklady a nulové náklady na údržbu
 • Teplá voda je k dispozici okamžitě – ihned po otočení ventilem začne vytékat voda požadované teploty a není potřeba ji odpouštět – úspora vody
 • Teplá voda má relativně konstantní teplotu – není potřeba teplotu vody průběžně regulovat
 • Žádné omezení okamžité spotřeby teplé vody – teplá voda je k dispozici v libovolném množství
 • Minimum provozních starostí na straně uživatelů – uživatel se kromě včasného placení nemusí prakticky o nic starat

Dálkový ohřev teplé vodyNevýhody :

 • Značně vysoká spotřeba energie – v cirkulačních okruzích mezi kotelnou a zásobovaným objektem, ve vlastním objektu a v případě výroby tepla v teplárně také v distribuční síti, přepravní trase horké páry a ve výměnících dochází k vysokým úbytklm tepla, které společně s užitečně spotřebovaným teplem zaplatí uživatelé.
 • Není možné omezit spotřebu energie nebo jí zabránit v době nepřítomnosti osob v objektu – teplá voda je dodávána nepřerušeně a po celou dobu dochází k nákladným ztrátám tepla
 • Nespravedlivé rozúčtování nákladů na ohřev teplé vody mezi uživateli – uživatelé s nízkou spotřebou teplé vody jsou znevýhodnění oproti uživatelům s vysokou spotřebou (náklady na tepelné ztráty tvoří u hodpodárných uživatelů procentuálně větší část výdajů na teplo) – v důsledku to motivuje uživatele k plýtvání teplou vodou.

Kotelny a výměníky tepla

– zařízení umístěná obvykle v samostatných objektech, určené pro výrobu anebo ohřev teplé vody, distribuované uživatelům systémem dálkového ohřevu tepla.

Výrobu teplé užitkové vody dálkovým ohřevem podrobně rozebíráme v sekci kotelny

  


 

 

Provádíme realizace ohřevu teplé užitkové vody všemi druhy ohřívačů

Teplá voda je neoddělitelnou součástí našeho bydleníNaši instalatéři se specializací vodař a topenář provádějí veškeré instalatérské práce vedoucí k zajištění ohřevu teplé užitkové vody a vytápění objektů. V případě realizace ohřevu teplé vody plynovým ohřívačem nebo plynovým kotlem zajistí odbornou montáž plynového spotřebiče naši kvalifikovaní plynaři.

Nabídka služeb našeho instalatérství pro ohřívače vody

 • Prodej a dodávky ohřívačů vody – vybereme s Vámi optimální technologii a typ ohřívače tepla s ohledem na typ objektu, rozmístění vodovodních baterií a sprch, počet uživatelů teplé vody a odhadovanou spotřebu vody a energie a s respektem k Vašim potřebám a možnostem.
 • Montáže ohřívačů vody – provedeme odbornou montáž ohřívačů vody a jejich připojení na zdroj energie a vidoinstalace.
 • Výměny ohřívačů vody – modernizace systémů pro ohřev teplé užitkové vody, náhrada zastaralých, opotřebených a neekonomických zařízení pro ohřev vody za moderní ohřívače teplé vody zajišťující maximální efektivitu provozu a komfort obsluhy.

 


 

 Kontaktujte nás … 

 

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE TELEFONICKY ONLINE

 Potřebuji dohodnout

 • Vodoinstalace
 • Kanalizace
 • Sanitární technika
 • Jiné instalatérské práce

Telefon 840840600

Online poptávka

  

 

 Využijte poptávkový dotazník … obdržíte naši nabídku na ohřívače vody

  

 

 

 


Proč ohřívače teplé užitkové vody TUV právě od nás

 1. Naši vodoinstalatéři procházejí pečlivým výběrem z hlediska kvality práce, spolehlivosti, odborných zkušeností, zručnosti a rychlosti provádění vodoinstalatérských prací.
 2. Zajišťujeme práci desítkám vybraných odborníků a pracovních týmů z oborů vodovody – vytápění v celé České republice.
 3. Pravidelně si prověřujeme spokojenost našich zákazníků s prací a vystupováním našich vodoinstalatérů.
 4. S pracovníky s negativními ohlasy zákazníků urychleně ukončujeme spolupráci a ponecháváme si jen tým odborníků složený z pracovníků s pozitivními referencemi.
 5. Naši vodoinstalatéři procházejí pravidelně školeními z oblasti bezpečnosti práce, vystupování se zákazníky a dodržování předepsaných pracovních postupů.
 6. Trvalý pokles cen vodoinstalatérských prací – neustále zefektivňujeme pracovní procesy vodoinstalatérských prací
 7. Moderní přístup a inovace – zajímáme se o nové technologie, materiály a technologie a zavádíme je do pracovních procesů
 8. Růst kvality a spolehlivosti – aktivně vyhodnocujeme kvalitativní parametry naší práce a trvale zavádíme cesty ke zvýšení kvality

 

Vodoinstalace a ohřívače vody realizujeme kdekoli v ČR

Naši vodaři se postarají kvalitně, rychle a levně o Vaše ohřívače vody a veškeré instalace vodovodních systémů kdekoli v České republice. Realizujeme montáže, výměny a revize ohřívačů vody jednotlivých bytech i na velkých stavebních akcích velikosti supermarketů. Náš tým vodařů je schopen pružně reagovat na termíny instalatérských prací a jejich rozsah podle požadavků zákazníků a investorů.  

Vyberte si Vaše nejbližší vodoinstalatéry … 

Díky dobrému pokrytí Česka našimi vodoinstalatéry Vám profesionálně, kvalitně, rychle a levně provedeme montáže ohřívačů vody, výměnu ohřívačů vody anebo revize ohřívačů vody bez ohledu na místo Vašeho bydliště / firmy. 


Požádejte ještě dnes o cenovou nabídku na ohřívace vody

 

 

 


 

print